danzATfest

Event | Jelena Somogyi

When

Thu, 26 Apr 2018, 19:00
ends Sun, 29 Apr, 23:00

Where

Zagreb, Croatia

Entry

Organiser

TANGO ARGENTINO DANZATFEST IN ZAGREB, APRIL
ARGENTINSKI TANGO DANZATFEST U ZAGREBU, TRAVANJ

International Dance Day is a global celebration of dance. We celebrate it every April with cultural and art programs of argentine tango in Zagreb, Croatia both for dancers and for non-dancers and all those in love with Argentine tango as well as those who are fascinated by his magic.

Dan međunarodnog plesa je globalno slavlje plesa. Svakoga travnja proslavljamo ga kulturnim i umjetničkim programima argentinskog tanga u Zagrebu, kako za plesače, tako i za ne plesače  za ljubitelje argentinskog tanga, kao i za one koji su opčarani njegovom čarobnošću.

Workshops, seminars, practicas, milongas, socializing, tango poetry and music, movie projections and much more.

Radionice, seminari, praktike, milonge, druženja, tango poezija i glazba, filmske projekcije i puno više.
All we knew and did not about: ourselves and Argentine tango; ourselves and to the other person and Argentine tango.

Sve što smo znali i nismo o: samima sobom i argentinskom tangu; samima sobom i drugoj osobi te argentinskom tangu.

Opening, creating and appreciating free space in non-verbal communication when creating a dance movement and socializing.

Otvaranje, stvaranje i uvažavanje slobodnog prostora u neverbalnoj komunikaciji pri stvaranju plesnog pokreta i druženju.

Limited number of participants in some programs related to learning, upgrading and updating the dance knowledge of Argentine tango.

Ograničen broj sudionika u nekim programima koji se odnose na učenje, nadogradnju i ažuriranje plesnog znanja argentinskog tanga.

Become a part of the big tango embrace in Zagreb with @ango – music, poetry, dance and social phenomenon.

Postanite dio velikog tanga zagrljaja u Zagrebu uz @ango kao glazba, poezija, ples i te društvenu pojava.

FIRST DAY/PRVI DAN
workshop/radionica
Milonga/milonga
SECOND DAY/DRUGI DAN

1. Tango movement introduction – workshop 6 – 7:30 pm by Jelena Somogyi/Tango movement uvod radionica 18 – 19:30 sati by Jelena Somogyi

2. Let’s talk on @ango way workshop 7:30 – 9:30 pm/Pričajmo na @ango način radionica 19:30 – 21:30 sati

3. special practica 9:30 pm – 00 am – dj Icy/posebna praktika 21:30 – 00 sati – dj Icy

THIRD DAY/TREĆI DAN

1. 10 am – 1 pm workshop of Tango movement special – Me and Argentine tango/ 10 – 13 sati radianca Tango movement specijalni – Ja i argentisnki tango

2. … workshop Changing roles in creating and performing Argentine tango/ … radionica Zamjena uloga u stvaranju i izvođenju argentinskog tanga

3. 7 – 11 pm open air milonga with show caffe wine bar BisTač, HNK -Croatian National Theatre, Trg Republike Hrvatske 15/ 19 – 23 sati milonga na otvorenom s plesnim nastupom, caffe wine bar BisTač, HNK -Croatian National Theatre, Trg Republike Hrvatske 15

FOURTH DAY/ČETVRTI DAN
soon/uskoro